top of page
Logo(UR)-Light.png

Osobné údaje

Obsah

ÚVOD

1. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

2. PREVÁDZKOVATEĽ

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY

4. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

6. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA

7. NEZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. DOBROVOĽNOSŤ POSKYTOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. TRANSFER OSOBNÝCH ÚDAJOV

10. ZABEZPEČENIE WEBOVEJ STRÁNKY

11. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB

12. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrane osobných údajov prikladáme veľkú vážnosť. Zaviazali sme sa preto dôsledne ochraňovať spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a prijať všetky potrebné opatrenia na splnenie tohto nášho záväzku.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) vymedzujú okrem iného kto sme, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely ich spracúvame, aké sú naše právne základy takéhoto spracúvania a aké sú Vaše práva a povinnosti v postavení dotknutej osoby.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zásad je vyhlásenie o používaní súborov cookies (ďalej aj ako „Vyhlásenie“), znenie ktorého je dostupné na tomto odkaze.

Je v našom najlepšom záujme, aby ste sa na našej webovej stránke www.zamestnavatelskaznacka.sk (ďalej ako „Stránka“) cítili bezpečne a informovane. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste si tieto Zásady a Vyhlásenie dôsledne prečítali a uistili sa, že ich obsahu rozumiete.

V prípade otázok týkajúcich sa týchto Zásad a/alebo Vyhlásenia nás môžete kontaktovať na adrese elektronickej pošty privacy@unitedresources.sk.

Prehliadaním Stránky alebo uskutočňovaním akýchkoľvek úkonov s jej obsahom a/alebo funkcionalitami potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito Zásadami a Vyhlásením a súhlasíte s nimi.

1. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

Na účely týchto Zásad sa rozumie:

1.1 Spoločnosťou obchodná spoločnosť United Resources Business Solutions s. r. o. sídliaca na adrese Račianska 9705/96, 831 02 Bratislava, Slovenská republika s prideleným identifikačným číslom osoby 52 373 533, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 137069/B. Zámeno my a všetky jeho tvary uvedené v týchto Zásadách označujú Spoločnosť;

1.2 Nariadením nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

1.3 Zákonom zákon číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

2. PREVÁDZKOVATEĽ

2.1 Prevádzkovateľom v zmysle článku 4 odsek 7 Nariadenia je obchodná spoločnosť United Resources Business Solutions s. r. o. sídliaca na adrese Račianska 9705/96, 831 02 Bratislava, Slovenská republika s prideleným identifikačným číslom osoby 52 373 533, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 137069/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Zamestnávateľská značka je obchodným označením našej poradenskej agentúry, ktorú ako Spoločnosť prevádzkujeme.

2.2 Kontaktovať nás okrem iného môžete prostredníctvom pošty na adrese sídla Spoločnosti a/alebo elektronickej pošty na adrese info@unitedresources.sk.

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY

3.1 Vážime si Vašu dôveru a preto všetky osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V postavení Prevádzkovateľa spracúvame osobné údaje dotknutých osôb na vlastné účely. V jednoduchosti to znamená, že my určujeme účely, na ktoré osobné údaje dotknutých osôb spracúvame, my určujeme prostriedky takéhoto spracúvania a my zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

3.2 V nasledujúcom texte uvádzame, na aké účely osobné údaje dotknutých osôb spracúvame a aké právne základy pri takomto spracúvaní uplatňujeme.

3.2.1 Spracúvanie osobných údajov na účely nadviazania obchodnej spolupráce.

(A) Je v našom najlepšom záujme vytvárať si príležitosti na nadviazanie obchodnej spolupráce. V prípade Vášho záujmu, ako potenciálny obchodný partner, môžete nezáväzne dopytovať naše služby napríklad prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na našej Stránke na webovej adrese www.zamestnavatelskaznacka.sk/spolupraca.

(B) Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti podľa článku 6 odsek 1 písmeno (f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom je záujem na vybavovaní požiadaviek potenciálnych obchodných partnerov a nadväzovanie obchodných spoluprác.

3.2.2 Spracúvanie osobných údajov na účely vybavenia požiadaviek dotknutých osôb.

(A) Je samozrejmé, že sa na nás môžete obrátiť s Vašimi požiadavkami, napríklad ako zamestnávateľ (potenciálny obchodný partner). Osloviť nás môžete napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo telekomunikačnými prostriedkami.

(B) Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti podľa článku 6 odsek 1 písmeno (f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom je záujem na vybavovaní požiadaviek dotknutých osôb a na zvyšovaní dopytu o naše služby.

3.2.3 Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

(A) V priebehu našej podnikateľskej činnosti môžeme aktívne oslovovať najmä potenciálnych obchodných partnerov a prezentovať im napríklad naše služby a našu činnosť. Uskutočňovať tak môžeme napríklad prostredníctvom telekomunikačných nástrojov, elektronickej pošty, sociálnych sietí alebo osobne.

(B) Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti podľa článku 6 odsek 1 písmeno (f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom je záujem na prezentovaní našich služieb a našej činnosti a získavanie záujemcov o tieto naše služby a našu činnosť.

4. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb. Ustanovený rozsah spracúvaných osobných údajov je nevyhnutný na riadne poskytovanie našich služieb a na vykonávanie našej činnosti dôsledne zohľadňujúc zásadu minimalizácie spracúvania osobných údajov.

4.2 V nasledujúcom znení Zásad uvádzame, v akom rozsahu spracúvame osobné údaje podľa určeného účelu:

4.2.1 V prípade účelu ustanoveného bodom 3.2.1 týchto Zásad Nadviazanie obchodnej spolupráce spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pracovná adresa elektronickej pošty, pracovné telefónne číslo. Zároveň spracúvame údaje obchodnej povahy.

4.2.2 V prípade účelu ustanoveného bodom 3.2.4 týchto Zásad Vybavenie požiadaviek dotknutých osôb spracúvame osobné údaje v rozsahu:

(A) ak nás dotknutá osoba kontaktuje prostredníctvom elektronickej pošty spracúvame najmä adresu elektronickej pošty a iné údaje, ktoré nám v priebehu vzájomnej komunikácie poskytne;

(B) ak nás dotknutá osoba kontaktuje prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov spracúvame telefónne číslo a iné údaje, ktoré nám v priebehu vzájomnej komunikácie poskytne.

4.2.3 V prípade účelu ustanoveného bodom 3.2.5 týchto Zásad Priameho marketingu spracúvame osobné údaje v rozsahu závisiaceho od toho, ktorý komunikačný nástroj využívame. Najčastejšie sú týmito spracúvanými osobnými údajmi telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, osobné údaje uvedené na profile na tej-ktorej sociálnej siete.

5. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

5.1 Na výbere subjektov, ktoré majú spracúvať osobné údaje v našom mene si nechávame záležať. Pri výbere týchto subjektov okrem iného zohľadňujeme ich technickú a organizačnú pripravenosť na riadne zabezpečenie ochrany práv dotknutých osôb.

5.2 Zároveň dôsledne dbáme na to, aby subjekty v postavení sprostredkovateľov boli riadne poverení a právne viazaní spracúvať osobné údaje výlučne podľa zmluvy a v súlade s aplikovateľnými ustanoveniami Nariadenia a Zákona.

Pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme najmä s nasledujúcimi kategóriami sprostredkovateľov:

  • poskytovatelia hostingových a iných obdobných služieb;

  • poskytovatelia technologických, softwarových riešení;

  • poskytovatelia údržby a podpory informačno-technologických systémov;

5.3 Okrem týchto sprostredkovateľov môžeme zdieľať osobné údaje dotknutých osôb najmä s nasledujúcimi kategóriami príjemcov:

  • orgány verejnej moci;

  • subjekty, ktorým bol zverený výkon verejnej moci;

  • subjekty, ktoré nadobudnú majetkovú účasť v Spoločnosti;

  • iné subjekty so súhlasom dotknutej osoby.

6. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA

6.1 Vo všeobecnosti uplatňujeme doby spracúvania a uchovávania osobných údajov alebo kritéria na určenie týchto dôb podľa bodu 6.2 týchto Zásad.

6.2 Osobné údaje spracúvané na účely:

6.2.1 Nadviazania obchodnej spolupráce podľa bodu 3.2.1 týchto Zásad uchovávame na dobu potrebnú na vybavenie nezáväzného dopytu našich služieb potenciálneho obchodného partnera.

Následne osobné údaje dotknutej osoby vyradíme z nášho systému, elektronicky uchovávané osobné údaje zmažeme, fyzicky uchovávané osobné údaje skartujeme.

Spracúvanie osobných údajov môže pretrvávať, ak v spracúvaní osobných údajov, po splnení účelu, pokračujeme na právnom základe podľa článku 6 odsek 1 písmeno (a) alebo (b) Nariadenia.

6.2.2 Vybavenia požiadaviek dotknutých osôb podľa bodu 3.2.2 týchto Zásad uchovávame na dobu potrebnú na splnenie tohto účelu.

Následne osobné údaje dotknutej osoby vyradíme z nášho systému, elektronicky uchovávané osobné údaje zmažeme, fyzicky uchovávané osobné údaje skartujeme.

Spracúvanie osobných údajov môže pretrvávať, ak v spracúvaní osobných údajov, po splnení účelu, pokračujeme na právnom základe podľa článku 6 odsek 1 písmeno (a) alebo (b) Nariadenia.

6.2.5 Priameho marketingu podľa bodu 3.2.3 týchto Zásad uchovávame na dobu potrebnú na splnenie tohto účelu, spravidla nie dlhšie ako 2 (slovom dva) roky alebo do doby namietania spracúvania osobných údajov na takéto účely dotknutou osobou.

7. NEZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb nie sú Prevádzkovateľom zverejňované.

8. DOBROVOĽNOSŤ POSKYTOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov na určené účely je dobrovoľné. Neposkytnutie týchto osobných údajov môže spôsobiť nemožnosť plniť tieto účely.

9. TRANSFER OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je uskutočňované v územnom rozsahu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak nie je ustanovené inak. Tento územný rozsah je právnymi predpismi Európskej únie považovaný za zaručený a bezpečný.

9.2 Transfer osobných údajov do tretích krajín je uskutočňovaný výlučne za prijatia potrebných záruk na zabezpečenie náležitej ochrany osobných údajov dotknutých osôb a za podmienok ustanovených Nariadením a Zákonom.

10. ZABEZPEČENIE WEBOVEJ STRÁNKY

Naša Stránka www.zamestnavatelskaznacka.sk používa pri každom pripojení a prenose údajov šifrované pripojenie SSL (Secure Sockets Layer), ktoré zabraňuje neoprávnenému prístupu tretích strán k prenášaným údajom a/alebo pozmeňovaniu takýchto údajov tretími stranami.

11. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB

11.1 V postavení dotknutej osoby ste nositeľom nasledujúcich práv a povinností. Úplný obsah práv a podmienky ich uplatniteľnosti ustanovuje Nariadenie a Zákon.

11.2 Dotknutá osoba sa zaväzuje predovšetkým:

  • poskytovať výlučne úplné a pravdivé osobné údaje;

  • aktualizovať poskytované osobné údaje, a to bez zbytočného odkladu po ich zmene;

  • poskytovať vlastné osobné údaje.

V prípade poskytnutia osobných údajov tretej strany ich poskytovateľ vyhlasuje, že tak uskutočňuje za súhlasu tejto tretej strany a táto tretia strana je dôsledne oboznámená so Zásadami a Vyhlásením.

11.3 Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

11.3.1 Právo na prístup k osobným údajov. Dotknutá osoba má právo požadovať potvrdenie o tom, či sú spracúvané jej osobné údaje a právo na prístup k týmto osobným údajov a niektorým ďalším informáciám podľa článku 15 Nariadenia a § 21 Zákona.

11.3.2 Právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účely spracúvania na doplnenie neúplných osobných údajov.

Pre zachovanie kontinuálneho spracúvania aktuálnych osobných údajov je potrebné, aby ste nám ich zmenu oznamovali bez zbytočného odkladu po ich zmene. Ak spracúvame nesprávne osobné údaje, má dotknutá osoba právo na ich opravu.

11.3.3 Právo na vymazanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na vymazanie jej osobných údajov za splnenia podmienok ustanovených článkom 14 Nariadenia alebo § 23 Zákona.

11.3.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov za splnenia podmienok ustanovených článkom 18 Nariadenia alebo § 24 Zákona.

11.3.5 Právo na prenosnosť osobných údajov. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby alebo plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou a zároveň je toto spracúvanie vykonávané automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať jej osobné údaje v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo na prenesenie týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

11.3.6 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracúvané podľa článku 6 odsek 1 písmeno e) alebo f) Nariadenia vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch.

Prevádzkovateľ nie je povinný ukončiť takéto spracúvanie, ak preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

To neplatí, ak sa tieto osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane súvisiaceho profilovania a dotknutá osoba namieta takéto spracúvanie. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie pokračovať v spracúvaní týchto osobných údajov na tento účel.

11.3.7 Právo podať sťažnosť. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom, má právo podať sťažnosť Prevádzkovateľovi na adrese elektronickej pošty privacy@unitedresources.sk a/alebo príslušnému dozornému orgánu. Dozorným orgánom Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov sídliaci na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

11.3.8 Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov s právnymi účinkami do budúcnosti.

12. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Na našej Stránke neuplatňujeme automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania majúce právne účinky vzťahujúce sa na dotknutú osobu podľa článku 22 odsek 1 a 4 Nariadenia.

bottom of page